Bedrijf, Boer en Burger;

BBBwetterbelang en haar Programmapunten

Wat is de BBB
Bedrijf, Boer en Burger is een belangenpartij zonder politieke kleur die werkt aan de belangen van alle inwoners in Fryslan en het Westerkwartier, dus voor bedrijven, boeren en burgers..

Waarom een BBB
Water(belang) vraagt om een partij die deskundigheid, vakmanschap en nuchter boerenverstand belangrijker vindt dan de politieke kleur wanneer het gaat om de belangen van alle inwoners  in Fryslan en Westerkwartier in relatie tot water en waterkwaliteit.

Wat is onze insteek
Bedrijf Boer en Burger werkt met vakmanschap aan een Veilig, Betaalbaar en Betrouwbaar Waterschap , oftewel we staan voor: “ droege fuotten en sjkin wetter”.

Wat we deden, vanuit onze ervaring in Wetterskip Fryslan
- Ondanks extra taken gekregen van andere overheden (Provincie, Rijk) zoals bijvoorbeeld bestrijding muskusratten en zwemwaterbeheer, is er flink bezuinigd zonder dat het Wetterskipswerk in gevaar is gekomen,
- Samenstelling en uitvoering van het draaiboek natuurijs,
- Verantwoordelijkheid genomen voor noodzakelijke kosten die nu worden gemaakt en deze niet vooruit geschoven.

Wat willen we gaan doen
Focussen op de kerntaken van het Wetterskip, veiligheid, voldoende en schoon water tegen de laagst mogelijke lasten, met een insteek die los staat van politieke invloeden. 

Wij staan voor een Betrouwbaar, Beheersbaar en Betaalbaar Wetterskip Fryslan. 

Betrouwbaar:
Vanuit onze vakmanschap ervaring respectvol omgaan met het beheersgebied en de mensen die daarin wonen, werken en recreëren.
Beheersbaar:
Door onze expertise zijn wij in staat veilig waterbeheer in Fryslan en Westerkwartier op een verantwoorde duurzame manier te bewaken.
Betaalbaar:
Iedereen betaalt waterschapsbelasting, wij zijn ons ervan bewust dat het uw geld is. We willen dit op een duurzame en verantwoorde manier inzetten voor waterschapstaken. Dat betekent dat we de kosten niet vooruitschuiven naar volgende generaties! 

BBB wetterbelang giet der foar;   Jo ek ???

10 programmapunten 

1. Veiligheid: Klimaatverandering, clusterbuien en zeespiegelstijging zijn realiteit.
Dijken en kaden moeten tijdig op hoogte worden gebracht en moeten goed worden onderhouden. Ook zaken als bodemdaling hebben onze speciale aandacht ! 

2. Droge voeten: Water opvangen en afvoeren.
Bedrijven, agrariërs, particulieren hebben belang bij een functioneel waterpeil, nu en in de toekomst. Ons watersysteem is fijnmazig en kostenintensief. Investeren in gemalen en stuwen hoort daarbij. Aan de Waddenkust is een gemaal nodig i.v.m. de zeespiegelstijging. Wateroverlast in dorpen en steden vraagt een specifieke aanpak.

3. Schoon oppervlakte water: Bewaken en optimaliseren
Samen werken aan schoon oppervlakte water; geschikt om in te zwemmen en te recreëren. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn. Dat betekent óók functioneel kijken naar praktische maatregelen zoals vispassages, natuurvriendelijke oevers en het terugdringen van zoute kwel.

4. Financiën: Wij werken met uw geld!
We staan voor een betaalbaar tarief met behoud van de kwaliteit van ons werk. Wat nodig is moet gebeuren. We werken vanuit een transparant en bestuurbaar financieel systeem.

5.Organisatie en werkzaamheden: Zelf doen of uitbesteden
Deskundigheid en kwaliteit van medewerkers staan bij ons hoog aangeschreven. Wij focussen ons op de kerntaken van het Wetterskip. We blijven nauwlettend overwegen wat het Wetterskip wel en niet moet doen. Wanneer derden werkzaamheden goedkoper kunnen uitvoeren met minimaal dezelfde kwaliteit, dan is dat voor ons zeker een overweging waard.  

6. Waterzuivering: Efficiënt en innovatief
Innovatieve technieken en combinaties met de markt moeten worden benut. Als iemand anders het goedkoper en beter kan dan het Wetterskip, vinden wij dat bespreekbaar.

7. Samen: Kansen benutten en werk met werk maken.
Werkzaamheden van partijen op elkaar afstemmen, zodat niet twee keer in uw achtertuin wordt gespit. Het bespaart veel geld, tijd en overlast wanneer werkzaamheden worden gecombineerd.

8.Toekomst: Waterschapswerk moet toekomstbestendig zijn en blijven.
In alles wat het Wetterskip doet houden we rekening met de toekomst. Dat betekent naast het in stand houden ook inspelen op continuiteit. We doen het immers ook voor ná 2050.

9. Beleving: Genieten in en op het water.
Recreatieve kansen activeren. Bijvoorbeeld schaatsplezier vergroten door preventief te malen in de winter. Dit hebben we afgelopen jaren laten zien, we gaan voor natuurijs! Voorzieningen op en langs het water voor de toerist, de vissers en de bootbezitters, hebben voor ons veel waarde.  

10. Contact: De man in het veld is uw contactpersoon
De relatie tussen u als inwoner en Wetterskip Fryslân moet directer en gemakkelijker. Onze praktische mensen (rayonbeheerders) moeten uw aanspreekpunt zijn als het om praktijkzaken gaat. Zij zijn onze ambassadeurs. Wij vinden dat ze het gezicht van het Wetterskip moeten zijn. Plannen en ontwikkelingen moeten eerder met u worden besproken. Het motto “zeg wat je doet      en doe wat je zegt” vinden wij van wezenlijk belang.

Zeg zelf; Bij al deze programmapunten past toch geen politieke kleur?

BBB wetterbelang giet der foar;  Jo ek ???

Rovecom