1. Trienke Elshof, Oldetrijne

Trienke Elshof Als inwoner van onze mooie Provincie Fryslân ervaar ik elke dag wat het Wetterskip voor ons betekent. We kunnen genieten van de vele meren en waterrijke gebieden. We hoeven ons geen zorgen te maken over de veiligheid en wateroverlast. Het lijkt allemaal zo gewoon, maar ons Friese landschap bestaat uit een fijnmazig systeem van verschillende waterpeilen, gemalen en stuwen. Elke dag zijn er mensen van Wetterskip Fryslân in het gebied aan het werk om te zorgen dat wij droge voeten houden.
Samen met mijn man Henk en onze 3 kinderen wonen wij op een melkveebedrijf in Oldetrijne. Ons bedrijf is gelegen in het veenweidegebied. Wij maken de gevoeligheden van de verschillende belangen van bedrijven, boeren en burgers van dichtbij mee. Iedereen heeft een waterpeil nodig wat het beste past voor wonen, werken en natuur. Zaken waar wij als bestuurders dagelijks mee bezig zijn.
Ondernemend bezig zijn is mij niet vreemd. Dat betekent dat je de problemen aanpakt en oplost op een praktische manier. Dat betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor alles wat er gebeurt in je gebied.
Ruim 10 jaar geleden ben ik verkozen in het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân. Het Wetterskip had toen net een grote fusie van de 6 vorige waterschappen achter de rug. Vanuit een lokaal polderbelangenbestuur had ik al enige jaren ervaring met het waterschapswerk. Ik vond het belangrijk om me daarvoor in te zetten en ben toen met een persoonlijke lobby verkozen in het Algemeen Bestuur.
Naast het Wetterskipsbestuur ben ik ook  voorzitter van de lokale LTO afdeling en heb ik 5 jaar deel uitgemaakt van de districtsraad van FrieslandCampina. In 2013 heb ik de MBA food en finance afgerond op de Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast houd ik mij bezig met  verschillende projecten op het gebied van ledenbetrokkenheid bij coöperaties en melktermijnmarkt.
Wij willen dat Wetterskip Fryslân dichtbij  de inwoners van Fryslân en Westerkwartier staat! Draagvlak en betrokkenheid zijn voor ons speerpunten. Wij nemen daarom onze verantwoordelijkheid en hebben als huidige bestuurders de nieuwe partij Bedrijf, Boer en Burger Wetterbelang opgericht. Een partij zonder politieke achtergrond die zich sterk maakt voor de belangen van alle inwoners van Fryslân en het Westerkwartier. Wij kijken verder vooruit dan 4 jaar.
Als lijsttrekker ga ik mij daar voor inzetten! Samen met een mooie lijst kandidaten die stuk voor stuk volop in de gemeenschap staan gaan wij voor UW wetterbelang. Wij hopen dat wij op uw warme steun kunnen rekenen.
Stem Wetterbelang, lijst 5!

2. Tine Bijstra, Hoarnstersweach

Tine Bijstra  Wij hawwe dêr in molkfeebedriuw, tegearre mei ús dochter en skoansoan.
Fierders bin ik foaral bestjoerlik aktyf u.o. as foarsitter fan it gebietsproses N 381, de ferdûbeling  fan de wei fan Drachten nei Emmen.
En de ôfrûne periode as algemien bestjoerslid fan Wetterskip Fryslân.
Doe't it like dat ús âlde partij " Werk aan Water" net mear werom komme soe,  hawwe wij as hjoeddeistiche bestjoerders tocht om dan sels de skouders der ûnder te setten.
Ik fyn it belangryk dat der in belangenpartij bliuwt dy't los stiet fan polityk.
Boppedat is it in fereaste dat der minsken yn komme dy't ferstân hawwe fan wetter, dus mei kennis en erfaring! En minsken dy't geane wolle foar kontinuïteit en net allinnich sjogge nei de koarte termyn.
Dit is wat ús nije list sterk makket, kandidaten mei kennis, erfaring en nocht om sich yn te setten foar de belangen fan Bedriuwen, Boeren en Burgers!
Gean foar feiligens, droege fuotten, skjin wetter en sunich omgean mei jild fan jimme!
Dêr wol ik mij de kommende tiid op op'nij  foar ynsette.

Skouders der ûnder en mei sizzen net te dwaan!
Twitter: @TineBijstra

Tine Bijstra, BBB Wetterbelang, list 5, nûmer 2 

3. Piet Kuipers, Gerkesklooster-Stroobos

Piet Kuipers Wonend in Noord Oost Friesland op de grens met het Groningse Westerkwartier. Een gebied dat veel aandacht nodig heeft van Wetterskip Fryslân omdat hier hoge waterpeilen worden bereikt bij zuidwester stormen en waar een gemaal ontbreekt om overtollig water buiten de dijk te malen.
In mijn dagelijks leven ben ik adviseur van bedrijven met name op financieel en fiscaal gebied. In overleg met de ondernemer probeer je vanuit het heden naar de toekomst te kijken, rekening houdend met het verleden en de persoonlijke en maatschappelijke situatie van die ondernemer.
Van hieruit spreekt een groepering als Wetterbelang Bedrijf, Boer en Burger mij ook erg aan omdat ik, als boerenzoon en bewoner van een burgerwoning, betrokkenheid heb bij alle drie.
Kijkend naar het verleden waren ook mijn Heit en mijn Pake waterschapbestuurders. Van mijn Pake heb ik nog een boek uit 1936 met alle reglementen voor de boezemwaterschappen in Friesland (met inkt geschreven: Eigenaar Bestuurslid P. Kuipers). Zelf ben ik de afgelopen periode als Algemeen Bestuurslid actief geweest in Wetterskip Fryslân. Met name heb ik mij bezig gehouden met de financiële en organisatorische zaken van It Wetterskip. Dit heeft o.a. geleid tot een financieel overzicht waarbij de samenhang tussen Belastingopbrengsten, Organisatiekosten, Goederen & Diensten en de Kapitaalslasten duidelijker in beeld kwamen. Hierdoor kun je als bestuurder de gevolgen van extra investeringen beter afwegen: Of ergens anders bezuinigingen doorvoeren Of waterschapsbelasting verhogen. En dat laatste is iets wat bijna niemand wil en ik ook niet. En daarom ben ik bereid om mij de komende bestuursperiode daar opnieuw voor in te zetten, uitgaande van de kerntaken van een waterschap. Beslissingen nemen op basis van de kernwoorden Eenvoud, Efficiënt en Effectief passen dan ook uitstekend bij mij als persoon en ondernemer.
Laten we samen voor bedrijf, boer en burger zorgen voor een betaalbaar waterschap waarbij we niet mogen inleveren op veiligheid. We hebben elkaar nodig.
Lijst 5 nummer 3: Piet Kuipers, vertegenwoordiger van uw jaarlijkse bijdrage.

4. Jacob van der Valk, Workum

Jacob van der Valk Woonachtig in het mooie stadje Workum aan het IJsselmeer. Als “lêste stedsboer”  en als recreatieondernemer wil ik mij voor het waterschap Fryslân inzetten om de taken van het waterschap beter bij de mensen bekend te maken en daardoor ook meer draagvlak creëren voor een duurzame leefomgeving.
Als we zeggen wat we doen en waarom we dit doen, kunnen we ook aangeven waarvoor uw jaarlijkse bijdrage wordt gebruikt.
Als inwoner van Fryslân is het belangrijk dat we met elkaar droge voeten houden. dat het water in de vaarten en de meren van een uitstekende kwaliteit is om daar op diverse manieren, in alle jaargetijden te kunnen recreëren.
Met elkaar zoeken naar de balans van nut en noodzaak en vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

5. Gonnie Ploeg, De Wilgen

Gonnie Ploeg Water is voor iedereen in Fryslân erg belangrijk. Voor landbouw, de natuur, het milieu, de recreatie en voor u als inwoner van de Provincie Fryslân. Er spelen dus heel veel belangen.  De kandidaten van BBB Wetterbelang hebben veel deskundigheid en ervaring om tot een juiste afweging van deze belangen te komen. Ook Gonnie Ploeg  heeft wat dat betreft haar sporen al verdiend door een jarenlange bestuurlijke ervaring in o.a. de waterschapswereld. Voor haar staat draagvlak en betrokkenheid hoog in het vaandel. Zij voelt zich verankerd in  de regio en staat voor eerlijke, duurzame oplossingen en een betrouwbare overheid.
Gonnie Ploeg is een ondernemend iemand die bruggen bouwt tussen de verschillende belangen en kosten en baten zorgvuldig afweegt. Ze streeft naar veiligheid , droge voeten , schoon water , goede grond en natte natuur tegen zo laag mogelijke kosten, voor nu en vooral in de toekomst.
Vindt u dat ook? Stem Gonnie Ploeg lijst 5 BBB, nummer 5
It wetter is foar elkenien 

6. Jeljer Wynia, Hitzum

Jeljer Wynia Samen met mijn vrouw Sijke heb ik een veebedrijf met schapen en runderen. Daarnaast ben ik bestuurlijk actief op verschillende terreinen, o.a. vakgroepvoorzitter schapenhouderij LTO Nederland. Als boer ben je elke dag betrokken bij het weer, je ziet de laatste jaren het klimaat veranderen. Het Wetterskip Fryslân  moet hier op inspelen,  het heeft als taak om op een efficiënte en duurzame manier de Fryske  burger te beschermen tegen het water. In Noord –West  Fryslân  waar de bodem verzakt door winning van gas en zout is het nog complexer. Dit alles vraagt om een bestuur dat los van politieke invloeden zijn beleid kan bepalen voor nu en in de toekomst. Twitter: @jeljerwynia
Jeljer Wynia, BBB Wetterbelang, lijst 5, nummer 6

7. Tineke de Vries, Hallum

Tineke de Vries Als akkerbouwer en agrarisch bestuurder heb ik in en buiten het groeiseizoen alle dagen te maken met water. Soms is er te weinig , vaker te veel. Met een bedrijf vlak bij de zeedijk weet je ook hoe sterk het water kan zijn en hoe belangrijk een veilige waterkering  is. Maar laten we niet vergeten dat water, al dan niet bevroren, ons ook  veel plezier en inkomen oplevert. Anticiperen op een veranderend klimaat  beschouw ik als de grote uitdaging voor het waterschap en alle inwoners die daar deel van uitmaken. Zo nu en dan worden we geconfronteerd met allerhande stoffen die niet in het water horen te zitten. Als agrarische sector kunnen we niet voor die verantwoordelijkheid weglopen.  Ik maak me sterk voor  praktische en haalbare maatregelen,  die ook op draagvlak kunnen rekenen van de mensen die ze moeten uitvoeren. In mijn ogen is water te belangrijk om onderdeel van het  politieke  machtsspel te zijn. Ik zal me inzetten voor een toekomstbestendig veilig watersysteem dat ook op lange termijn betaalbaar is.  

8. Klaas Kooistra, Jutrijp 

Klaas Kooistra Wetter en  milieu hawwe al 40 jier in wichtige rol spile yn myn libben. As ûndersiker  en foarljochter  by it Ministerie oer it brûken fan greide en lân, it benutten fan dong, gêrs dat sûn is foar it fee en grûn dy’t goed te brûken is  foar de produksje fan iten foar minske en bist; no en yn ‘e takomst.
Ik wie earder lid fan ‘e Fryske Milieuriêd, bestjoerslid fan Wetterskip Fryslan en folmacht fan it eardere Wetterskip Marnelân, foarsitter fan it CDA en oprjochter fan in fûgelwacht.
No sekretaris fan de Biogas Branche Organisatie yn Nederlân en adviseur fan de Vereniging Van Nederlandse Drainage bedrijven. Mar foaral burger en hobbyboer dy ’t tige begiên is mei  in feilich en skjin Fryslân en neistribbet dat dit ek yn `e fiere takomst sa bliuwe kin tsjin ferantwurde kosten foar alle ynwenners

9. Jelle Bouma, Scharnegoutum

Jelle Bouma Als actieve melkveehouder zie ik het enorme belang van een onafhankelijke politieke partij bij de komende waterschapsverkiezing. Daarom wil ik me dan ook inzetten voor Wetterbelang Bedrijf, Boer en Burger. 
Een goed en deskundig waterschapsbestuur is essentieel voor de komende periode. Veel taken van provincie en rijk worden bij het Wetterskip neergelegd. Dit betekent dat er meer taken binnen hetzelfde budget uitgevoerd moeten worden; een kundig bestuur is nodig om deze kosten te waarborgen!
Daarnaast is veiligheid voor iedereen een belangrijk item, maar de grote vraag is natuurlijk hoe garandeer je dat? Denk je in korte termijn, of heb je een bredere visie op het geheel? Bij dit laatste maak je nu beslissingen, die tientallen jaren vooruit werken.
Daarom is het belangrijk dat de juiste personen op de goede stoel zitten. Met de brede kennis binnen onze partij is dat onze kracht, voor NU en in de TOEKOMST.

10. Douwe Faber, Hallum

Douwe Faber De liefde voor het landschap, het respect voor de kracht van de natuur en het groeiende besef dat we niet goed bezig zijn, vormen de basis van mijn ambitie om het anders te doen. De ambitie om een bijdrage te leveren aan de transitie in de maatschappij die zo hard nodig is om een nieuwe balans te vinden, een balans die vooral tot een nieuwe maatschappelijke werkelijkheid moet leiden, waarbij verantwoordelijkheden weer komen te liggen waar ze thuishoren.
Als ondernemer ervaar ik elke dag dat met de toepassing van slimme concepten en anders durven denken in techniek en organisatie het verschil gemaakt kan worden. Om dit verschil nu en in de toekomst te kunnen blijven maken benader ik elke uitdaging op dezelfde wijze:  energiek, enthousiast, ondernemend, pro-actief, recht door zee en  met open vizier. Daarom zet ik me in voor BBB.

Persoonsbeschrijving Douwe Faber

11. Tjalling van Eysinga, St. Nicolaasga

TJ van Eijsinga Tjalling van Eysinga is een ervaren waterschapsbestuurder, na zitting te hebben gehad in Ws Mar en Klif en Boarn en Klif, is hij in 2004 gekozen als AB-lid van het Ws Fryslan. Tot 2008 heeft hij daarin zitting gehad en vooral veel gedaan, met mede-bestuurders aan de kosten-bewaking.
Hij is zelf eigenaar van bos- en landbouwgronden te Sint Nicolaasga en Ysbrechtum en werkt als rentmeester bij van Eysinga & Oostra c.s., dus veel betrokkenheid bij het landelijk gebied. Het kantoor beheert ca. 20.000 ha landbouwgronden in Friesland.
Met zijn kennis en betrokkenheid zal hij een goede Ws-bestuurder zijn.

12. Camiel Hoogland, Feanwaldsterwal

Camiel Hoogland Ik ondersteun het belang van een onafhankelijke partij, die voor lange termijn, onafhankelijk van de politiek, een doelmatig  en efficiënt handelend Wetterskip Fryslân mogelijk maakt. Als inwoner van Feanwâldsterwâl  zie en ervaar ik zelf het effect van waterpeil beheer. Als actief sloeproeier  op de Friese meren weet ik hoe mooi maar ook hoe krachtig het water en de natuur in onze provincie kan zijn.
Daarnaast ben ik als ondernemer met ons bedrijf Hoogland BV nauw verbonden met de landbouw. Ik sta zelf regelmatig met de voeten in de klei of het veen en weet ik hoe groot het economische belang is van een goede ontwatering, waterafvoercapaciteit e.d. voor onze akkerbouwers en melkveehouders.

13. Wilco de Jong, Nijeholtwolde

Wilco de Jong Bij het Wetterskip gaat het om water zou je denken maar in mijn beleving draait het nog veel meer om mensen. De uitdaging voor ons als partij Bedrijf ,Boer en Burger is om vanuit een eigen belang te komen tot het algemeen belang. Vanuit mijn eigen bestuurlijke ervaring in mijn melkveebedrijf zou ik graag nog meer zien dat het Wetterskip zich minder regulerend en controlerend opstelt. Maar samen met u op zoek gaat naar het realiseren van een betere waterkwaliteit, het aan en afvoeren van water en het stimuleren van biodiversiteit in en om de watergangen. Kennis over een gebied zit niet alleen op kantoor maar dat is er bij ons allemaal. De uitdaging is om de combinatie te maken tussen het vaker voorkomen van extremen in het weer, het inklinken van ons dierbare veengebied en strengere eisen op het gebied van ecologie en waterkwaliteit.

14. Geart Kooistra, Ee

Geart Kooistra Geart Kooistra, melkveehouder te EE.
Provinciaal voorzitter LTO Fryslan.
Stem BBB lijst 5 

15. Siebren Reitsma, Workum

Siebren Reitsma Vorig jaar zijn wij verhuisd naar Workum.
Op dit moment zit ik nog in maatschap met mijn vrouw en zoon op een melkveehouderijbedrijf in Piaam.
Eerder hebben wij een melkveehouderijbedrijf gehad in Bantega. Vanuit dat bedrijf waren we nauw betrokken bij waterbeheer in het veenweide gebied. Ook vanuit dit gebied was ik volmacht bij het voormalig zeewerend waterschap Fryslan.
Veel bestuurlijke ervaring heb ik ondertussen opgedaan  o.a. als lid van de vakgroep melkveehouderij van de LTO, en het Productschap Zuivel en ledenraadslid DOC.
Daarnaast gemeenteraadslid in de voormalige gemeente Wunseradiel;  met o.a. financiën en ruimtelijke ordening en water.
Water is je grootste vriend, maar ook je grootste vijand; veiligheid moet altijd voorop staan.
Belangrijk is de zoetwaterbuffer van het IJsselmeer, waarmee we verzilting kunnen tegengaan of voorkomen.
Scherp op kosten maar gericht op kerntaken.

16. Rakesh de Vries, Sibrandabuorren

Rakesh de Vries Ik ben geboren in Calcutta (India) en na 4 maanden geadopteerd door een Fries gezin. In Tersoal heb ik samen met mijn ouders een melkveebedrijf. Dit bedrijf zal ik de komende jaren overnemen. Buiten het melkveebedrijf ben ik  werkzaam bij PAS Mestopslagsystemen in Drachten.
Sinds december 2013 ben ik voorzitter van de Agrarische Jongeren Friesland (AJF). AJF is een belangenorganisatie die opkomt voor de belangen van jonge agrariërs en tuinders.

Als boer weet ik hoe belangrijk het Wetterskip is. Bedrijf, boer en burger komt op voor de boeren en burgers door met deskundigheid, vakmanschap en het nuchtere boerenverstand naar de belangen te kijken. Veiligheid, betrouwbaarheid en betaalbaarheid staan voorop. Daarom sta ik achter BBB Wetterbelang.

17. Teun de Jong, St. Annaparochie

Teun de Jong Ik ben akkerbouwer en bestuurder van diverse maatschappelijke organisaties.
Het wetterskip Fryslân moet zelfstandig blijven en los van politieke emoties worden bestuurd. Veiligheid voor de burger en kwalitatief goede uitvoering van water- en boezembeheer dient voorop te staan. Specifiek voor Noord-West Friesland is er extra aandacht nodig voor de oplossing van de problemen die door de bodemdaling als gevolg van gas- en zoutwinning veroorzaakt worden.

18. Harm Beerda, Ureterp

Harm Beerda Directeur wegenbedrijf Oosterhof Holman te Grijpskerk en 6 jaar algemeen bestuurslid bij Wetterskip Fryslan.
Stem BBB lijst 5!

19. Klaas van Weperen, Oosterwolde

Blanco Melkveehouder en vele jaren algemeen bestuurslid bij Wetterskip Fryslân en daarvoor bij waterschap Sevenwolden.

20. Aaltje Rispens, Kollumerpomp

Aaltje Rispens Als lijstduwer wil ik mijn ruim twintig jaren ervaring in de waterschapbesturen, waarvan bijna 13 jaar als dagelijks bestuurslid, inzetten tbv BBB. De juiste keuzes maken tbv de toekomst, zodat de effecten van klimaatverandering worden opgevangen. Besluiten moeten leiden tot meer efficiency en zorgen voor stevige zeedijken en kaden, het juiste peil en schoonwater. Besluiten worden genomen met een effect voor dertig jaren en meer, duurzaam, robuust en innovatief! Het waterschapbestuur moet de deskundigheid hebben om te weten wat het effect is van haar besluiten. Het waterschap werkt voor u! Kies BBB.

 

Rovecom